برای نازنین
 
چهارشنبه سوری ربطی به گذر سیاوش از آتش ندارد

جشن‌های ایرانی یکی از آیین‌های شادی‌افزا و کهن این سرزمین است که در درازای هزاران سال برگزار می‌شده و همواره با آداب‌های ویژه‌ای در پیوند بوده است که امروزه و با گذشت هزاره‌ها نیز با کمی دگرگونی(:تغییر) این جشن‌ها هنوز پا برجاست. یکی از آرمان‌های(:اهداف) برگزاری این آیین‌ها افزون‌بر شادی، همبستگی و یکپارچگی(:وحدت) در میان مردم برای پاسداری از کیان این سرزمین اهورایی بوده است.
دراین میان جشن‌های در پیوند با آتش از آیین‌های ارزشمند و ویژه نزد نیاکان پاک سرشتمان بوده که خوشبختانه با گذر هزاره‌ها و نامهربانی‌های بسیار و ستیزهای فراوان دشمنان ایران، هنوز زنده، استوار و پایدار است. یکی از این گروه از جشن‌ها که از آیین‌های پیش درآمد نوروزی به شمار می‌آید آتش‌افروزی بر بام است که هم‌میهنان زرتشتی آن را نگه داشته و پاس می‌دارند.
اما سخن بُنیادین ما در این جُستار، واکاویِ باریک‌بین و موشکافانه‌ی آیین آتش‌افروزی بر بام نیست. چیزی که ما را وا داشت تا این گزارش را به نگارش درآوریم، سخنان بی‌پایه‌یِ شماری از کاربران در فضای مجازی است که چند سالی است جشن چهارشنبه‌سوری را باستانی و در پیوند با گذر سیاوُش از آتش شمرده و حتا پا را فراتر گذاشته و سه‌شنبه را «بهرام شید» و زمان این گذار را با آن برابر دانسته‌اند!
به گزارش اَمرداد، آیین چهارشنبه‌سوری، برگردانی از آنِ آتش افروزی‌هاست که زیر تاثیر تازیان(:اعراب) به این چهره  درآمده است. دراین زمینه رُوانشاد ابراهیم پورداوود می‌نویسید: آتش‌افروزی ایرانیان در پیشانی نوروز از آیین‌های دیرین است. گمانی(:شکی) نیست که افتادن این آتش‌افروزی به شب واپسین چهارشنبه سال، پس از اسلام نگارده شده (:رسم شده) است، چه ایرانیان شنبه و چهارشنبه نداشته‌اند.
روانشاد دکتر جهانگیر اوشیدری می‌نویسد: به کار بردن (:اطلاق) آیینی همچون چهارشنبه سوری کوچک‌ترین پیوندی (:ارتباطی) با ایرانیان باستان ندارد و با سپری شدن سده‌ها و روزگاران به گونه‌ی سنت درآمده است. بهرام فره وشی نیز ضمن تایید گفته‌های اوشیدری می‌نویسد: در ایران کهن روزهای هفته روایی نداشته (:رایج نبوده) است. از همین رو، آتش‌افروزی پیش از نوروز در سه‌شنبه شب پایان سال انجام نمی‌گرفته است، بلکه این آتش‌افروزی درست پیش از آغاز جشن «هَمَس پَت میدیُم گاه» (:برابری روز و شب) که آغاز روزهای «گاسانیک» یا «پَنجه وه» است انجام می‌شده (پنج روز پایانی سال یعنی پس از 360 روز ازسال)، زیرا آنان بر آن بودند که فرَوهَرهای نیاکان در آغاز این روزها به زمین فرود می‌آیند و برکت و نیک روزی برای خاندان می‌آورند...
با این همه تنها نوشته‌ای که از این جشن به اشاره یاد می‌کند، تاریخ بخارا، نوشته‌ی ابوبکرمحمد بن جعفر نرشخی (276 تا 348 مَهی) به دبیره‌ی(:خط) تازی است. در این دفتر، در سخن از«خانه‌های پادشاهان» که در بخارا بوده است، به شب «سوری» اشاره می‌کند و می‌نویسد: امیر سدید منصور بن سامانی به سرای بنشست. هنوز سال پایان نیافته بود که چون «شب سوری» چنان که خوی(:عادت) قدیم است آتش بزرگ(:عظیم) افروختند، پاره‌ای آتش به جُست و سقف و سرای درگرفت... اما گویا این آتش‌افروزی در نخستین هنگامه‌های اسلامی، انگیزه‌ای برای یک قیام سیاسی شد و در این روز سنتی و ملی، ایرانیان برای رهایی از یوغ بیگانگان قیام کرده اند و جنبش ملی پدید آمده است.
زنده یاد، استاد پورداوود می‌نویسد: در زمان ساسانیان، مردم گرداگرد این آتش در روی بام‌ها می‌ایستادند و شادی و پایکوبی می‌کردند و هیچ‌گاه از روی آن آتش نمی‌جُستند(:نمی‌پریدند). زیرا جستن از روی آن بی‌ارجی(:بی‌حرمتی) به آتش سِپند(:مقدس) بود و می‌توان پنداشت هفت یا سه بار در برابر هر توده آتش خم می‌شدند و آیین نیایش به جای می‌آوردند و سپس در کنار آن به شادی می‌پرداختند... پس باید پذیرفت، آتش‌افروزی بر بام در شب پایانی سال (29 اسپند کنونی) یعنی واپسین روز سال برگزار می‌شده است که هنوز هم، هم میهنان زرتشتی آن را پاس می‌دارند و ریشه‌ی باستانی دارد.
از سویی دیگر، برخی «بهرام شید» را روزی باستانی دانسته و سه شنبه می‌شمارند و دنباله‌ی داستان.... در همین زمینه احمد نوری(آریاچهر)، پژوهشگر جشن‌های ایرانی و نویسندهِ‌ی نَسک(:کتاب) نوروز به اَمرداد گفت: « ما در ایران باستان به این روش و شیوه هفته نداشته‌ایم که سه‌شنبه‌ای درکار باشد، و در اوستا و شاهنامه هم نامی از «بهرام شید» نیامده است».
این پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران می‌افزاید: «نام ”بهرام شی“ به گمان بسیار از زبان ”عِبری“ به زبان تازی راه یافته و پس از برافتادن ساسانیان و در روزگار اسلامی به ما رسیده است. زیرا همان‌گونه که گفته شد در اوستا نام و نشانی از این روز نیست. ازدگر سو، مبنای کار دانشی(:علمی) و پژوهشی ما، تنها اوستا و دفترهای کهن است که برجای مانده. در هیچ‌کدام از این دفترها کوچک‌ترین اشاره‌ای به چنین روزهایی نشده است. ما در گاهشمار مزدایی برای هر روز از ماه، نام ویژه‌ای داشته‌ایم که با ”اورمزد“ روز آغاز و ”انارم“ به پایان می‌رسیده که ما رَد این گاهشمار را دست کم تا روزگار هخامنشیان می‌توانیم دنبال کنیم. از سویی دیگر، جشنی که از باستان به ما رسیده، همان است که در واپسین شب سال برگزار می‌شده و در پیوند با فروهر درگذشتگان است و آتش‌افروزی بر بام به شمار می‌آید».
در دنباله برای روشن‌تر شدن این جُستار و ارزش و پاس داشت آتش نزد ایرانیان با دو تن از شاهنامه‌شناسان نامدار گفت‌وگو کرده‌ایم. میرجلال‌الدین کزازی، استاد پیشکسوت ادبیات به اَمرداد گفت: «چهارشنبه‌سوری یکی از آیین‌ها و جشن‌های ایرانی است که درآبشخورهای کهن از آن به روشنی سخنی نرفته است مانند دیگر جشن‌ها و آیین‌های پُر شمار ایرانی همچون نوروز و مهرگان و سده و بهمن‌گان. حتا جشن‌هایی که کمتر شناخته بوده‌اند و در روزگاری کمتر آن‌ها را برمی گذارده اند، مانند جشن سپندارمزگان یا تیرگان یا خوردادگان یا اردیبهشتگان. در چرایی این خاموشی و فراموشی آن چه من می‌توانم گفت این است که جشن چهارشنبه‌سوری به همان سان که کمابیش در این روزگار نیز می‌بینیم جشنی مردمی بوده است. این جشن را می‌باید بخشی از فرهنگ مردم دانست. آن چه باز می‌گردد به این فرهنگ از آن روی که به نگارش در نمی‌آید به آسانی می‌تواند از یاد برود، به کناری نهاده بشود. با این همه جشن چهارشنبه سوری، هرچند جشنی مردمی بوده است، آن چنان در درازای زمان برپای داشته می‌شده است که هنوز همچنان برگزار می‌شود. این جشن مانند بسیاری دیگر از جشن‌های ایرانی در پیوند است با ستایش گرما و روشنایی و روز. از همین روست که آتش جایگاهی ویژه یافته است در این جشن. زیرا آتش برترین نماد گرمی و روشنایی است. یادآور خورشید است که همواره نزد ایرانیان گرامی بوده است و هست».
دکترکزازی در پاسخ به این پرسش که برخی به تازگی در فضای مجازی، گذر سیاوش از آتش را همسان با سه‌شنبه شب و آیین چهارشنبه‌سوری می‌دانند، گفت: «سخنی از این جشن در شاهنامه نرفته است. تا آن جا که من می‌دانم چهارشنبه‌سوری پیوندی با گذار سیاوش در آتش نمی‌تواند داشت. زیرا اگر چنین می‌بود می‌بایست بازتابی آشکار در آبشخورهای کهن، از آن میان، شاهنامه می‌یافت. داستان سیاوش در شاهنامه به گستردگی، حتا در پاره‌های خُرد و کنارین هم، بازگفته آمده است. حتا فرزانه‌ی توس از درختی نیز سخن گفته است که پس از مرگ جان خراش سیاوش در شهری که او بنیاد می‌نهد بَر می‌روید. درختی که در سوگ سیاوش به مویه در می‌آمده است. مردمان در سال روز مرگ سیاوش می‌آمدند تا در سوگ وی هم آواز با درخت بمویند. اگر این آیین یکی از آیین‌های این دسته با سیاوش می‌بود، بر پایه‌ی آن‌چه گفته آمد، می‌بایست در شاهنامه سخنی از آن می‌رفت».
علیقلی محمودی بختیاری، شاهنامه‌شناس و استاد پیشکسوت ادبیات و زبان‌های باستانی نیز به اَمرداد گفت: «واژه‌ی {سوری} یعنی جشن، روشنایی و شادی. جشن ”سوری“ آیین پیش درآمد نوروز بوده و آن را جشن می‌گرفته و آتش روشن می‌کردند. پریدن از روی آتش که امروزه باب است، ساختگی است. زیرا آتش نزد ایرانیان سپَند بوده و جشن‌های بی‌شماری را برای پاس داشت آن برپا می‌کردند».
دکتر بختیاری ادامه می‌دهد: «از آغاز ماه اسپند (:اسفند) و پس از جشن سپندارمزگان که ماه زمین و زن است و زن و زمین را گرامی می‌داشتند، آیین‌های پیشواز نوروزی را داریم مانند خانه‌تکانی. جشن پاس‌داشت آتش نیز از دیرباز در ایران روایی داشته و برگزار می‌شده است».
نویسنده‌ی دفتر «شاهنامه آبشخورعارفان» می‌افزاید: «روزهایی همانند روز شنبه، یکشنبه ،... و چهارشنبه و... پس از اسلام درست شده و ایرانیان آمدند این روز را بهانه‌ای برای پاس‌داشت آتش جای داده و آن را برپا کردند. چنانچه جشن کهن ایرانیان ”سوری“ از روزگار کهن بوده است. این جشن، جشن شادی و روشنایی بوده که با آن به پیشواز نوروز می‌رفتند و آتش روشن می‌کردند، زیرا برای ایرانیان آتش سپند بوده و گرداگرد آتش جمع شده و به پایکوبی و رامشگری می‌پرداختند. به گونه‌ی کلی پایه و بُنیاد کشور ایران شادی بوده و حتا برای نمونه در سوگ کسی هم که خبر بد می‌آوردند، نخست یک بزم شادی برپا می‌کردند و درآن جا تصمیم می‌گرفتند که چه کاری انجام دهند همچون خبر مرگ سیاوش را که می‌دهند پس از همه‌ی اندوه‌ها یک جشن برپا داشته تا بتوانند بیندیشند که چه کاری می‌توان انجام داد. شادی و جشن شالوده‌ی کار ایرانیان بوده است. از همین روی هم، آن‌ها نیمی از جهان گذشته را زیر فرمان خود داشتند و به خوبی اداره می‌کردند و باور داشتند که اگر یک تن در سرزمین‌شان تهیدست و بی‌چیز باشد، آن فرمان‌روایان همه گناهکارند. این پیش از آن‌که داستان باشد یک پند و اندرز است. نتیجه‌ای دارد که یاد بدهد نباید انسان‌ها بگذارند حتا یک تهیدست وجود داشته باشد، این سخن بزرگی است. به ویژه در جهان پر آشوب و جنگ امروز. در جشن ”سوری“ که امروزه به شب چهارشنبه دگرگون شده است باید شادی کرد نه با ترقه و دیگر چیزها آن را به گمراهی(:انحراف) کشاند».
این استاد پیشکسوت فرهنگ و زبان‌های باستانی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان آیین چهارشنبه‌سوری را در پیوند با گذر سیاوش از آتش دانست، گفت: «چهارشنبه سوری در هیچ کجای شاهنامه نیامده و هیچ پیوندی هم با گذر سیاوش ندارد. در واقع روشن کردن آتش در شب چهارشنبه، باستانی نیست».
در پایان بایسته یادآوری است که نگارنده هیچ ستیزی(:مخالفتی) با آیین چهارشنبه‌سوری ندارد و تنها برای روشن شدن پیوند آن با ایران باستان و داستان سیاوش و آگاهی‌رسانی درست به هم میهنان به این جستار پرداخته و آرزومند است که با خردمندی و خردورزی که نماد نیاکان مابوده، آیین‌ها و جشن‌های ملی خود را برپا داشته و پاس بداریم.

 منبع: امردادنیوز


نظرات | ۱۳٩۳/۱٢/٢٦ - کاوه |لینک به نوشته

مردی که 16 بار پای پیاده به حج رفت امام حسین(ع) را کشت

نگاهی به پیشینه شمر بن ذی الجوشن

یکی از افراد مقابل ابا عبدالله الحسین علیه السلام، شمر بن ذی الجوشن است. از فرماندهان سپاه امام علی در جنگ صفین و جانباز امیر المومنین کسی که در میدان جنگ تا شهادت پیش رفت. این چنین کسی حالا در کربلا شمر می شود. با ورودش به کربلا همه چیز عوض می شود. شمر آدم کوچکی نیست اگر نیایش های شمر را برای شما بخوانند و به شما نگویند که این ها مال شمر است شما با آن ها گریه می کردید. حال می کردید، هیچ گاه گفته نمی شود که وقتی شمر دستش را به حلقه خانه خدا می زد چگونه با خدا زمزمه می کرد!

فرض کنید الان از صحنه کربلا خارج شده اید، یک نفر به شما هم می بگوید همه چیز برای رفتن شما به خانه خدا آماده است. آیا شما حاضرید با پای پیاده به این سفر بروید؟ مطمئنا می گویید: نه! اما اگر به این سفر سه و چهار ماه که زخم خستگی، تشنگی و گرسنگی دارد. یک بار بروید بار دیگر به شما بگویند نمی روید. این آقایی که ما صحبتش را می کنیم (شمر) شانزده بار با پای پیاده به سفر حج رفته است. فکر نکنید شمر اهل نماز و روزه نبوده و یا از آن دسته آدم هایی بوده که عرق می خوردند، عربده می کشیدند؛ شمر و بسیاری دیگر که آن طرف ایستاده اند، آدم هایی هستند که پیشانی پینه بسته داشتند. بسیاری از آن ها اهل تهجد بودند.

تعدادی از این افراد با پیغمبر (ص) هم دیده شده اند. وقتی امام حسین به کربلا وارد شد بعضی از این افراد را صدا زد و فرمود: « مگر شما پیغمبر را ندیدید؟» الان این افرادی که پیغمبر را دیده بودند و رو به سوی قبله نماز می خواندند، رو در روی امام ایستاده اند. امروز من در کتاب تاریخ مسعودی می خواندم که در کربلا هر روز 20000 نفر در فرات غسل می کردند. غسل قربة الی الله که حسین را بکشند و می گفتند: غسل می کنیم تا ثوابش بیشتر باشد.
در ظهر عاشورا وقتی ابا عبدالله علیه السلام برای نماز خواندن، اذان می گفتند فکر نکنید در آن طرف کسی نماز نمی خواند. آن ها هم نماز می خواندند! برخی از این افراد به ابا عبدالله علیه السلام می گویند که نماز شما قبول نیست! و حبیب به آن ها می گوید: « نماز شما قبول است؟! » درگیری می شود .حبیب به شهادت می رسد. حضرت حبیب پیش از نماز ظهر ابا عبدالله به شهادت رسیدند.

 

منبع:گلچین خبرآنلاین از مجموعه سخنرانی های عاشورایی دکتر محمدرضا سنگری درباره شخصیت «شمر بن ذی الجوشن»

 خبر‌آنلاین


نظرات | ۱۳٩۳/۱٢/٢٥ - کاوه |لینک به نوشته

کلاهبرداری دختر بیست ساله با ده بار ازدواج!

وقتی بازپرس پرونده شنید که دختر 20 ساله در کمتر از دو سال، 10 بار شناسنامه‌اش را عوض کرده و هربار دستوری قضایی برای پاک کردن اسامی شوهرانش داشته است، خود را در برابر کلاهبرداری‌های ماهرانه این عروس خانم دید.

بررسی‌های قضایی نشان داد که دختر شیاد با شناسایی پسران پولدار آنان را فریب داده و پس از عقد با مهریه‌های طلایی می‌توانست به اجرای نقشه کلاهبرداری میلیونی‌اش دست بزند و عجیب اینکه هیچ کدام از دامادها اطلاعی از ازدواج‌های قبلی این عروس فریبکار نداشته‌اند و شناسنامه‌های پاک وی باعث می‌شد جوانان پولدار براحتی در دام کشیده شوند.

وقتی سابقه 10 بار ازدواج و 10 بار طلاق این عروس‌خانم روی میز بازپرس قرار گرفت دستور احضار دختر جوان صادر شد و وی در حالی که چهره ای خونسرد داشت در دادسرا حاضر شد.

داستان نخستین ازدواج
نخستین بار در یک میهمانی بزرگ با جلب نظر پسر جوان و ثروتمندی جرقه نقشه ماهرانه به‌ذهنش نشست. ساعاتی پس‌از آشنایی به نقشه‌اش فکر می‌کرد و بالاخره تصمیمش را گرفت.

صبح روز بعد به شماره‌ای که پسر جوان در میهمانی به او داده بود زنگ زد و قرار ملاقات گذاشت. دختر جوان بخوبی می‌دانست چگونه در مدتی کوتاه پسر جوان را فریب دهد.

دو هفته‌ای از این آشنایی نگذشته بود که دختر جوان خواست با هم عقد کنند، پسر ثروتمند ابتدا نپذیرفت اما چند روز بی‌محلی دختر جوان کافی بود تا مقدمات خواستگاری و بلافاصله پس از آن مراسم عقد رسمی با تعیین مهریه‌ای سنگین برگزار شود.

روزهای بعد از عقد چهره واقعی عروس مرموز نمایان شد و با بهانه‌گیری‌های گاه و بیگاه، همه دیدارها با همسرش را با دعوا تمام می‌کرد و از این ازدواج ابراز پشیمانی داشت. در همان روزها بود که احضاریه دادگاه خانواده داماد فریب خورده را غافلگیر کرد و مشخص شد دختر نوعروس مهریه‌اش را به اجرا گذاشته است. پلان‌های این سناریو به اندازه‌ای پشت سر هم و سریع پیش رفت که داماد فرصتی برای تصمیم‌گیری پیدا نکرد. دختر جوان به ایستگاه پایانی نقشه‌اش رسیده بود. در مدت کم آشنایی‌اش با خانواده داماد آنها را بخوبی شناخته بود و می‌دانست پرداخت 100 یا 110 سکه طلا برای آنها سخت نیست.

داماد روزهای سختی داشت، وقتی پیشنهاد این میزان از مهریه را شنید حاضر به طلاق توافقی شد و تنها عایدی این ازدواج کوتاه مدت پول میلیونی‌ای بود که به جیب عروس‌خانم رفته بود. حالا در پلان دوم دختر جوان با آگاهی از اینکه چون بعد‌از عقد به خانه بخت نرفته طلاقش توافقی بوده و همچنان دوشیزه است با حکم دادگاه نام داماد فریب خورده را از شناسنامه‌اش پاک کرد و ثبت احوال تهران شناسنامه جدیدی برای او صادر کرد.

شکارهای سریالی
این پول بادآورده حسابی زیر زبان دختر جوان مزه کرده بود و همین باعث شد او بار دیگر به فکر شکار تازه‌ای بیفتد. این ماجرا در کمتر از دو سال 9 بار دیگر تکرار شد و همه دامادها که از آشنایی با دختری با کلاس و ازدواج با وی خوشحال و راضی به نظر می‌رسیدند یکی پس از دیگری به دادگاه خانواده رفتند و با پرداخت سکه‌های طلا وی را طلاق می‌دادند غافل از اینکه در یک نقشه تکراری گرفتار شده‌اند.

احضار 10 داماد فریب خورده
دختر شیاد در بازجویی‌ها انگار از اینکه هیچ اتهامی ندارد اطمینان داشت و به بازپرس پرونده‌اش گفت: «من بی‌گناه هستم، ازدواج‌هایم قانونی و بدون ایراد بود، همه شوهرانم به دلخواه خودشان با من عقد کردند و بعد به‌خاطر اختلافاتی که داشتیم طلاقم دادند. طبق قانون باید در شرایطی که هنوز به خانه بخت نرفته و دوشیزه هستم نصف مهریه‌ام را بپردازند، من توافق می‌کردم و 100 تا 110 سکه طلا می‌گرفتم بعد با حکم قانونی دادگاه شناسنامه‌ام عوض شده و اسم شوهرانم پاک می‌شد.»

وی افزود: «هیچ کجای کارم بی‌قانونی نبوده و نمی‌دانم چرا باید پاسخگو باشم.»با این ادعاها، بازپرس دستور شناسایی و احضار 10 داماد فریب خورده را صادر کرد و آنان همگی تحت تحقیق گرفته شدند و پرده از سرنوشت‌های مشابه خود برداشتند. همه این مردان ادعا کردند که پیش و بعد از عقد این دختر جوان کاملاً با هم متفاوت بودند چرا که تصور می‌کردند با یک دختر بسیار مؤدب، با فرهنگ و مهربان ازدواج می‌کنند اما از فردای روز عقد خود را در برابر دختری یاغی و گستاخ دیده‌اند و حاضر بودند هر چه زودتر وی را طلاق بدهند.

وقتی همه مردان فریب خورده تأکید کردند که هیچ اطلاعی از ازدواج‌های قبلی دختر شیاد نداشته‌اند و وی ادعا می‌کرد با هیچ‌کس سرسفره عقد ننشسته است، بازپرس پرونده این عروس فریبکار را با اتهام کلاهبرداری و فریب در ازدواج گناهکار شناخت.


بنابر این گزارش، پس از صدور کیفرخواست برای این پرونده بزودی قاضی دادگاه جزایی عمومی تهران عروس فریبکار را تحت محاکمه قرار خواهد داد.

منبع: parsine.com (به نقل از روزنامه ایران)


نظرات | ۱۳٩۳/۱٢/۱۸ - کاوه |لینک به نوشته

امام جمعه اصفهان: دانشگاه‌ها 3 روز زنانه و 3 روز مردانه شود

آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد معتقد است: اختلاط دختر و پسر در دانشگاه اشتباه است، زیرا ما در اوایل انقلاب دانشگاه‌ها و امکانات زیادی نداشتیم و مجبور بودیم که کلاس‌ها را مختلط برگزار کنیم، اما در حال حاضر دانشگاه‌های زیادی در شهرها وجود دارد و می‌توان دانشگاه‌ها را سه روز زنانه و سه روز مردانه کرد.
 
به گزارش ایسنا، امام جمعه اصفهان در مجمع کمیسیون‌های فرهنگی ـ اجتماعی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها همچنین با اشاره به این‌که یک زن معتاد می‌تواند حداکثر 14 نفر را معتاد کند و یک مرد که دچار اعتیاد شده است تنها می‌تواند حداکثر 6 نفر را به اعتیاد بکشاند، خاطرنشان کرده که ما باید از لحاظ فرهنگی به خوبی کار کنیم و اگر بخواهیم برای از زیر در رفتن مسئولیت‌مان دیگران را مسئول اعتیاد جوانان بدانیم تا ده سال آینده که هیچ تا صد سال آینده نیز به هدفمان نخواهیم رسید و وضعیت روز به روز بدتر می‌شود.

 

منبع: عصر ایران


نظرات | ۱۳٩۳/۱٢/٩ - کاوه |لینک به نوشته

ما تا پرچم اسلام را بر کاخ سفید به اهتزاز در نیاوریم ساکت نمی‌نشینیم

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، حجت‌الاسلام علی شیرازی چهارشنبه شب در آیین تجلیل از مادران و همسران شهدای مدافع حرم که در سالن شهید هاشمی‌نژاد برگزار شد، اظهار کرد: من شهادت فرزندان دلاورتان را تبریک و تسلیت عرض می‌کنم، فرزندان شما حماسه‌ای آفریدند که این حماسه در عصر کنونی بی‌نظیر است.

وی افزود: این شهدا کسانی هستند که جان خود را برای دفاع از حضرت زینب کبری (س) هدیه کردند، کسانی که جان خود را برای دفاع از حرم فرزندان امیرالمومنان (ع) کف دست گرفتند و وارد دفاع از حریم اهل بیت (ع) شدند و تفاوت ندارد این شهیدان در جوار حرم شهید شده باشند یا در سایر استان‌های کشور سوریه چون همه آنها با یک هدف وارد میدان دفاع و جهاد شدند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه قدس عنوان کرد: آن روزی که تروریست‌ها وارد سوریه شدند، همه عاشقان اهل بیت (ع) یک درد داشتند و آن اینکه حرم حضرت زینب(س) و حضرت رقیه(س) چه می‌شود؟ آن روزی که داعش این جنگ را به عراق کشاند همه دغدغه‌ها حفظ حرم اهل بیت (ع) و شهدای کربلا بود و بدانید که اگر فرزندان شما با این عشق وارد میدان نبرد نمی‌شدند و از حریم اهل بیت (ع) دفاع نمی‌کردند، قطعا امروز خبری از حرم زینب کبری و ائمه اطهار نبود.

شیرازی با بیان اینکه شهدای حرم، شهید راه ولایتند، گفت: این بالاترین افتخار برای شهدا و خانواده‌های آنان است که در قیامت، در پیشگاه پیامبر خاتم(ص)، سر را بالا بگیرند و بگویند اگر ما در عصر شما نبودیم، اگر در آن دورانی که فرزندان شما را گوشه خرابه شام نشاندند نبودیم، اما امروز در روزگاری که دشمنان خواستند اسلام و اهل بیت(ع) را هدف قرار می‌دهند و با دین و آیین ما مبارزه کنند، فرزندان ما سینه‌ها را در مقابل گلوله‌های دشمن باز کردند و شجاعانه، با اخلاص جنگیدند و نگذاشتند به حریم اهل بیت جسارت شود و قطعا این بالاترین مدال افتخار برای شما خاندان محترم شهداست.

وی تصریح کرد: امروز با نگاه به جهان اسلام مشاهده می‌کنیم که فرهنگ انقلاب اسلامی در همه کشورها و در میان همه مسلمانان جهان وارد شده و این امر سبب شده تا عشق به شهادت گسترش پیدا کند و این موضوع برگرفته از خون شهدای شماست.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه گفت: امروز در دنیا به هر کشوری که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در آن کشور عشق به شهادت روز به روز شعله‌ورتر می‌شود به عنوان مثال در نیجریه‌ای که روزی چند شیعه داشت امروز از 7 میلیون تا  20 میلیون شیعه دارد و روز قدس امسال بیش از 6 میلیون در راهپیمایی‌ها در شهرهای نیجریه شرکت کردند، رهبر شیعیان نیجریه در روز قدس امسال با همه ‌خانواده در راهپیمایی شرکت کرده بود که جلوی چشمش سه فرزندش را در روز قدس به شهادت رساندند. یک فرزند او را هم مجروح کردند.

شیرازی افزود: در سوریه و لبنان هم همین گونه است، اخیرا 6 نفر از فرماندهان حزب‌الله به همراه سردار الله‌دادی در خاک سوریه توسط دشمن صهیونیستی مورد هجمه قرار گرفتند که یکی از آنها فرزند عماد مغنیه بود؛ خانواده عماد مغنیه چهارمین شهید خود را داد. برادر جهاد خبر شهادت برادر را آمد به مادر بدهد، مصطفی می‌گوید وقتی خبر شهادت جهاد را به مادر دادم مادر گفت برو کیف من را بیاور، کیف را آوردم، آن را باز کرد، کفنی بیرون آورد و رو به من گفت من جهاد را نفرستاده بودم که سالم برگردد، جهاد را فرستادم که شهید برگردد؛ کفن او را هم آماده کردم این روحیه را من در شما خانواده عزیز شهدا هم دیدم روحیه شجاعت و ایثارگری شما را در سوریه و دفاع از حرم اهل بیت دیدم که چه عاشقانه دعا می‌کنند و اشک می‌ریزند برای شهادت. آنجا مگر چه تقسیم می کنند؟

وی اظهار داشت: دنیا تلاش می‌کند ملت ایران و امت‌های اسلامی را از ارزش‌ها و دین جدا کند اما چه کرده است؟ آیا توانسته به این هدف برسد؟ امروز خون شهدای شما جهان را دگرگون کرده و خون شهدای شما روحیه شهادت‌طلبی را در سوریه، عراق، مصر و لبنان و یمن تقویت کرده است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه با بیان اینکه عشق به شهادت، عشق به دفاع از ارزش‌ها، عشق به کشته شدن در راه اسلام و قرآن امروز در جهان مشهود است، گفت: دشمنان می‌خواستند جمهوری اسلامی نباشد امروز می‌بینند قدرت جمهوری اسلامی به عنوان الگوی کشورهای اسلامی توسعه پیدا کرده است.

شیرازی با اشاره به اینکه دشمن می‌خواست بین شیعه و سنی و کرد اختلاف بیندازد، تصریح کرد: امروز در شهرهای شیعه و سنی و در کردستان عراق مردم این کشور می‌گویند اگر حمایت جمهوری اسلامی از ما نبود ناموس ما دست داعش بود؛ همین سخن را از زبان مردم کردستان عراق نیز بارها شنیدیم، دشمن می‌خواهد مردم را از اطراف ایران جدا کند، این نشانه‌ای است که شهدای شما حیات دارند، زنده‌اند.

وی افزود: امروز دشمن هر طرحی را می‌کشد شکست می‌خورد تا جایی که امروز اعتراف کردند ما در مقابل امت‌های اسلامی ناتوان هستیم و دشمنان اسلام بدانند تازه آغاز راه است و بناست امت اسلامی جهان جبهه مقاومت، انتقام تک تک این شهیدان را از تروریست‌ها و استکبار جهانی بگیرند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه یادآور شد: اخیرا در عراق شبانه تسلیحات برای داعش فرستادند، تصور نکنند اینها از نگاه امت اسلامی پنهان است؛ امت اسلامی ذلت و دشمنی شما را می‌دانند و بنا نیست که شما را رها کنند تا هر کاری می‌خواهید انجام دهید تا امت اسلامی انتقام شهدای خود را از رژیم غاصب صهیونیستی نگیرد دست بر‌نمی‌دارد‌.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران شعار نمی‌دهد، عمل می‌کند اظهار داشت: جمهوری اسلامی اعلام کرد ما انتقام شهید الله‌دادی را می‌گیریم و حزب‌الله اعلام کرد ما انتقام شش فرمانده شهیدمان را می‌گیریم و خیلی نگذشت، فردا چهلم این شهداست اما بیست روز نگذشت دو کشتی اسرائیل را زدند و 9 خودرو اسرائیل را منهدم کردند و 17 نیروی اسرائیل کشته شدند و من گفتم تصور نکنید این همه انتقامی است که به خاطر الله‌دادی و شش شهید گرفتیم بلکه این تازه آغاز راه است و ما خواب را بر چشمان رژیم صهیونیستی حرام می‌کنیم.

شیرازی با بیان اینکه ما در مقابل همه دنیای استکبار خواهیم ایستاد، گفت: ما تا پرچم اسلام را بر کاخ سفید به اهتزاز در نیاوریم ساکت نمی‌نشینیم، امت اسلامی این اراده را دارد که تحت اراده پروردگار و عنایت الهی با تمام قدرت وارد صحنه شود و در مقابل دنیای مستکبران بایستد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه افزود: ما با تحریم و تهدید خاموش نمی‌شویم و آن روزی که نظام نو پا بود نتوانستید، به نظام آسیب وارد کنید امروز که دیگر درخت تناور نظام جمهوری اسلامی 36 ساله شده است؛  از این به بعد منتظر بمانید و بدانید هر روز ضربه‌ای در این جهان به شما دشمنان اسلام وارد خواهد کرد.


نظرات | ۱۳٩۳/۱٢/٩ - کاوه |لینک به نوشته

onLoad and onUnload Example