برای نازنین
 
تو آدمی حساس هستی

تو آدمی حساس هستی

می رنجی از هر چیز کوچک

احساس می پیچد همیشه

دور دلت مانند پیچک

                          یک اخم ساده می تواند

                          گیجت کند تا چندساعت

                         روزی که بی مهری ببینی

                         آن شب نداری خواب راحت

چشمت پر از اشک است وقتی

می پژمرد یک شاخه گل

اما نه اینکه لوس باشی

یا زودرنج و بی تحمل

                        هر اتفاق ساده ای زود

                        حک می شود روی دل تو

                       آهسته تر باید قدم زد

                       درماسه های ساحل تو

یا از نژاد شاپرکها

یا بوته های یاس هستی

امابه خود باید ببالی

ازاین که بااحساس هستی

                         ازدیدمردم گاه شاید

                         یک آدم دیوانه باشی

                         این بهتراست ازاینکه با آب

                          گل آسمان بیگانه باشی

شاعر: ناصر کشاورز

با تشکر از sedayesokut2011.blogfa.com


نظرات | ۱۳٩۱/٩/٢٦ - کاوه |لینک به نوشته

onLoad and onUnload Example