برای نازنین
 
يک ضرب المثل چينی

وقتی باد می وزد بعضی دیوار می سازند و بعضی آسیاب.


نظرات | ۱۳۸٦/٥/٢٩ - کاوه |لینک به نوشته

onLoad and onUnload Example