برای نازنین
 
 

در بند آن نئیم که دشنام یا دعاست

یادش به خیر  آنکه ز ما یاد می کند


نظرات | ۱۳۸۸/۱/٢٢ - کاوه |لینک به نوشته

onLoad and onUnload Example