برای نازنین
 
سخنی نغز از برتراند راسل

اشکال دنیا این است که جاهلان مطمئن هستند و دانایان مردد. (برتراند راسل)


نظرات | ۱۳۸٩/٤/٢٤ - کاوه |لینک به نوشته

onLoad and onUnload Example