حقیقت

حقیقت آینه ای بود، افتاد و شکست. هر کس تکه ای از آن را برداشت و گفت حقیقت نزد من است. آری درست می گفت، چیزی که در دست داشت حقیقت بود. اما نه "همه" حقیقت.

/ 0 نظر / 20 بازدید