گفت و شنود امروز روزنامه کیهان

گفت: آقای هاشمی در بیانیه انتخاباتی خود وعده داده است که می‌خواهد کشور را به شرایط 8 ساله دوران ریاست جمهوری خود برگرداند!
گفتم: این که «عقب‌گرد» و «ارتجاع» است... ایشان وعده پیشرفت داده بود!
گفت: می‌گوید مردم از آن دوران خاطرات خوشی دارند!
گفتم: اگر از آن دوران خاطرات خوشی داشتند که از لج آن 8 سال با 20 میلیون رای به سراغ خاتمی نمی‌رفتند.
گفت: چه عرض کنم؟! می‌خواهند دوباره مردم را گرفتار آن روزها کنند.
گفتم: مادری به فرزندش نصیحت می‌کرد که هر روز یک کار نیک انجام بدهد، مثلا به پیرزنی که می‌خواهد از خیابان رد شود، کمک کند. بعدازظهر پسرش با لباس پاره‌پوره به خانه آمد. مادر با تعجب گفت؛ این چه وضعی است؟ و پسر گفت؛ نصیحت شما را عمل کردم و پیرزنی را به آن طرف خیابان بردم. مادر پرسید؛ پس چرا لباست پاره شده است و پسر گفت؛ آخه نمی‌خواست برود، به زور بردمش اونور خیابون!

 

منبع: kayhan.ir

/ 0 نظر / 5 بازدید