آموزش لهجه اصفهانی

1- مضاف و موصوف هميشه "ي" ميگيردد.

مثال: درِ باغ ===» دري باغ        گل قشنگ ===» گلي قشنگ         آدم خوب ===» آدمي خُب

 

2- "د" ما قبل ساكن قلب به "ت" ميشود.

مثال: پرايد ===» پرايت       آرد ===» آرت

 

3- واو ساكن آخر كلمه به "ب" قلب مي شود

مثال: گاو ===» گاب

 

4- اصولا در هر كجا كه فتحه قشنگ باشد كسره بكار مي رود و هر كجا كه كسره كلمه را زيبا مي كند فتحه بكار ميرود

مثال براي فتحه: اَز===» اِز       قفَس ===» قفِس        اَزَش ===» اِزِش         بِِزَن ===» بِِزِن

مثال براي كسره: اِمروز===» اَمروز    جمعِه===» جمعَه       سِفيد===» سَفيد      حِيفِ===» حَيفس    فِشار===» فَشار

 

5- صداي " اُ " هيچ جايگاهي نداشته و به "او" تبديل ميشود.

مثال: شما===» شوما      كجا===» كوجا        چادر===» چادور

 

6- حرف "و" در قالب حرف ربطي به به "آ" تبديل مي شود.

مثال: من و تو و حسن ===» منا تو آ حسن

 

7- اصولا خود " آ " به عنوان يك حرف ربط به كار مي رود

مثال: من هسم، آ بابامم هسن

در ضمن حرف "آ" به معناي "به علاوه" هم به كار مي رود.

مثال: 5+4+3 ===» 5 آ 4 آ 3

 

8- حرف " ه " در لهجه اصفهاني به نوعي نابود شده.

مثال: بچه ها ===» بِچا       گربه ها ===» گربا         مي جهد===» مي جِد

ه در آخر افعال به "د" ساكن بدل مي شود.

بره===» برد     بشه===» بشد

"ه" به ي تبديل مي شود.

بهتر===» بيتِرِس      سر راهي===» سري رايِس       گربه===» گربيِه

"ه" به "ش" تبديل مي شود.

بهش ميگم ===» بشش ميگم

"ه" به "و" بدل ميشود.          

ما هم مي آييم ===» ما وَم ميَيم


نكته:

به غير اول شخص مفرد حروف "خوا" به "خ" تبديل ميشود

ميخواي ===» مي خَي

 

9- در برخي افعال حرف "ي" به " اوي" تبديل ميشود.

ميشنوي===» ميشنُوي        مي گي ===» ميگوي

 

10- اگر حرف اول كلمه "ب" يا "ن" باشد و حرف سوم "ي" يك "ي" بعد از "ب" يا "ن" اضافه ميشود.

بگير===» بيگير     بشين ===»بيشين       بريز ===» بيريز        ببين ===» بيبي

منبع: جوک سرا

 

/ 0 نظر / 5 بازدید